Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Johannes V. Jensen

Aarbog 1917 - Nationalfølelsens illusion Af IBEN HOLK

Verdenskrigen
En digters bud
En digters bud +
Krigens 'tropekuller'
Nationalfølelsens illusion Du er på denne side
Københavnerinden
På motorcykel

Nationalfølelsens illusion
For den læser, der kender Johannes V. Jensen som besynger af Danmark og dansk natur, kan det nok overraske, at denne betragter 'nationalfølelsen som illusion'. Under denne overskrift behandles emnet, idet Jensen opfatter krigen som et stort tilbageslag for den 'afnationalisering', der var påbegyndt i årtierne forud. For den grænseløse Jensen er 'grænser' noget antikveret og formålsløst, som krigen nu bygger grundigt op, hvormed den fremover vil gøre nationerne til bevogtede 'fængsler'. (S.231)

Krigsdramaet medvirker til at reducere hele befolkninger til faste figurer og klicheer: franskmændene... tyskerne... englænderne... summer aviser og samtaler hver dag, så Jensen føler sig som tvungen tilskuer i et 'idiotteater', hvor de blotte navne efterhånden fylder ham med foragt: (S.237)

For en ædruelig Betragtning har den nuværende Krig gjort Nationaliteten til et Begerb, som man simpelthen ikke kan være bekendt. Det er barbarisk, umoralsk at omtale Mennesker nationsvis, ligesaa uciviliseret som gængs Passiar om "Kvinden", der aldrig har eksisteret, hvorimod der gives et stort Antal Kvinder, hvoraf hver enkelt har Krav paa at være et Individ. Spørgsmaalet er i hvor stort Omfang Nationaliteten selv som Illusion er en Realitet.

Tidligere i essayet drages der en sammenligning med Trediveårskrigen, hvor det var religionsspørgsmål, der satte fyrstehusene op mod hinanden i et uendeligt spektakel, hvis resultat var at "Stridsspørgsmaalene tabte i indre Værdi." (S.227). Tilsvarene vurderer Jensen, at den nuværende krig vil medfører en national "Værdighedsforringelse" (S.239), hvor suggestion og skældsord som national bevidsthed indtager fornuftens plads: (S.244)

Nationalfølelsen er sikkert at betragte som en organisk, indvokset Egenskab ved det enkelte Menneske og er derfor en betydelig moralsk Kraft. At man dør derfor og altsaa endogsaa sætter den over Privateksistensen, viser Krigen tilstrækkeligt; som ren Følelse har den sin Skønhed, selv om det er En, trods Jægerinstikter, nægtet at forstaa den.

Dybest betragter Johannes V. Jensen krigen som en masseofring, ikke til nogen gud, men til en tyran, nemlig Staten: "Staten, som Nationalfølelsen har udformet den, har overtaget Masseinstinkterne, og de er af en baade blind og blodig Natur. Hele den Fortid Mennesket enkeltvis har skudt af sig lever endnu i Staten, hvor den har Ly, for Ingen kan komme en Abstraktion til Livs, hvorimod den godt gennem et Par Haandlangere kan naa sine Borgere." (246)

Det internationale samfund, som Jensen er fortaler for, fremstår for en nutidig læser som en ligeså stor abstraktion eller illusion. Under alle omstændigheder vil der opstå et sprogligt problem. Sproget, modersmålet, er jo landet, som ingen ved sine fulde fem kan ønske at ophæve. På dette felt virker den internationale lidt usikker, selvom han på dette tidspunkt går ind for et verdenssprog - hvordan det så skulle lyde...

I kapitlet "Værnepligt og Selvforsvar", slår Johannes V. Jensen til lyd for afskaffelsen af den tvungne værnepligt og indførelsen af den frivillige folkevæbning, der bygger på individets borgerlige selvbestemmelsesret. Denne er for antimilitaristen altafgørende. Desuden anbefales 'decentralisering' af Statsmagten mhp. statens fuldstændige afskaffelse, hvilket betragtes som en fredsskabende foranstaltning.

Amerikas indtræden i krigen ved tvungen værnepligt anses for at være et udviklingsmæssigt tilbageskridt, hvorimod den civile martsrevolution i Rusland med Czarens fald modtages positivt. Den eferfølgende novemberrevolution har endnu ikke fundet sted. Den russiske borgerkrig tages der stilling til i essaysamlingen Retninger i Tiden (1930).


Til toppen
Til Københavnerinden
Tilbage til Johannes V. Jensens hovedsidePubliceret 30. januar 2008.
Copyright by Per Hofman Hansen og Iben Holk.
Produceret med støtte fra Kunstrådets faglitterære udvalg.