Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Johannes V. Jensen

Aarbog 1917 - Krigens 'tropekuller' Af IBEN HOLK

Verdenskrigen
En digters bud
En digters bud +
Krigens 'tropekuller' Du er på denne side
Nationalfølelsens illusion
Københavnerinden
På motorcykel

Krigens 'tropekuller'
Aarbog 1917 indeholder Johannes V. Jensens bud på krigens årsager, hvilket sker i det 50-siders lange essay med den absolut udramatiske titel "Samfundsbetragtninger". Essayet består af fire dele: Fra Krigens Udbrud, Krigens Følger, Nationalfølelsen som Illusion samt Værnepligt og Forsvar. I modsætning til kollegerne Helge Rode og Sophus Claussen udbasunerer Jensen intet positivt eller opbyggende om krigen. Essayet fremstår som en nøgtern undersøgelse af krigens årsager og dens følger i oplevelsens form.

Fyrstemordet i Sarajevo mener Jensen var halvglemt, da det begyndte at trække op "som i et Ibsensk Drama, hvor der af en hverdagslig Replik med skæbnesvanger Gru udvikler sig et Opgør lige til Bunden, det trak op til Verdenskrig, og hvad Ingen havde tænkt sig kunde blive til Virkelighed, det blev til Virkelighed, i Løbet af et Par stigende urolige Uger, saa nogle faa til Galskab overophidsede Dage, hvor det ene tilsyneladende umulige Skridt fremtvang det andet, endelig Visheden, en egen frygtelig Stemning af paa en Gang Fortvivlelse og Fart." (S.219)

Jensen forbinder ikke usandsynligt krigsudbruddet, hvis årsager endnu efter tre år ikke officielt er opklaret, med en usædvanlig varm sommer med subtropiske temperaturer, der ifølge Jensen har opirret de alt for påklædte embedsmænd på ophede kontorer til en form for 'tropekuller' - sommerheden er gået Europa på nerverne.

Panik avlede Panik, man ligesom forestillede sig en Mængde Mænd skrige i Munden paa hverandre, Verden over, de stod op, rundt omkring i Hovedstæderne, og skreg - og saa blev der en Ulykkespavse, og i den hørte man som et Uvejr, der rejste sig, den tunge, dumpe Tone af Hærmasser i Fodslag, opmarschen mod Grænserne, et stort Tidevand af Mennesker var brudt op, og ingen menneskelig Magt kunde standse det. Helhesten var ude igen efter Hundrede Aars Forløb." (S.220)

Bag denne 'kortslutning' i europæisk civilisation aner Jensen at 'overbefolkning' er den tilgrundliggende årsag. Under krigen skifter tilværelsen mærkbar karakter, hvorfor tiden før krigen betragtes med andre øjne. Nu hvor der er mangel på kul, på brød og kartofler, ligger byerne mørke hen om natten. Alt, hvad der før var en selvfølge, er nu et mindre mirakel. Men - konstaterer Jensen - var der ikke for meget før? For meget elektrisk lys i byerne, for meget vareoverskud, for meget konsum og karrusel. "Verden var et forlystelsessted" (S.228):

Enhver skulde og vilde ride øverst, ingen Dag uden at købe; Omsætning, Omsætning, Annonce, var Taktraabet i denne Cirkus, hvor Galanterivarer og Mennesker malede rundt i en skrigende Vals, uden at nogen vilde forstaa at det var en flagellantisk Galskab snarere end at leve.

Det 19. århundredes tekniske og industrielle fremskrift skaber et forceret vareoverskud og et 'kapløb', der driver civilisationen ud i en karikatur, skriver Jensen, men understreger samtidig, at fremskridtet og teknikken i sig selv ikke har fejlen. Den ligger i menneskers indstilling og livsform, der udvikler den økonomiske 'parforcejagt'. Samfundslivet ses som ude af ligevægt, hvor indre spændinger i de overbefolkede byer mellem fattigdom og luksusliv skaber grobund for ustabilitet (S.228):

Så kom Krigen. En Overgang og paa sine Steder var det næsten som om Takten blev endnu vildere, tjene Penge, købe, skrige - men saa begynder Varerne at mangle! De bliver ikke en paanødt mere, man maa selv gøre sig Umage for at faa dem, og en Dag staar man der med sine almægtige Penge og kan ikke en Gang faa dem. Det vil nok gøre Folk roligere. - Skal man nu takke Krigen for at den bringer Menneskeheden, hvis eneste Drift før var at storme et Magasin, til Fornuft? Snarere maa man beklage, at almindelig borgerlig Ligevægt ikke i Fredstid for maar at manifestere sig paa en saadan maade, at al Krig kan undgaas.


Til toppen
Til Nationalfølelsens illusion
Tilbage til Johannes V. Jensens hovedsidePubliceret 30. januar 2008.
Copyright by Per Hofman Hansen og Iben Holk.
Produceret med støtte fra Kunstrådets faglitterære udvalg.